personnel's photo
آقای دکتر محمود عزیزی

سمت :مشاور پژوهشی

گروه :بزرگسالان

سطح :مبتدی تا پیشرفته

سابقه در مازندآریا :از ابتدا

personnel's photo
خانم دکتر فاطمه خونمری

سمت :مشاور آموزشی

گروه :کودکان و بزرگسالان

سطح :مبتدی تا پیشرفته

سابقه در مازندآریا :از ابتدا

personnel's photo
آقای محسن غفاری

سمت :مدرس

گروه :بزرگسالان

سطح :مبتدی تا پیشرفته

سابقه در مازندآریا :شش سال

personnel's photo
آقای عباس علیزاده

سمت :مدرس

گروه :نوجوانان و بزرگسالان

سطح :مبتدی تا متوسط

سابقه در مازندآریا :شش سال

personnel's photo
آقای احسان مفیدی

سمت :مدرس

گروه :بزرگسالان

سطح :مبتدی تا متوسط

سابقه در مازندآریا :یک سال

personnel's photo
خانم نسرین اولادی

سمت :مدرس

گروه :کودکان

سطح :مبتدی

سابقه در مازندآریا :از ابتدا

personnel's photo
خانم کیمیا سعادت

سمت :مدرس

گروه :کودکان

سطح :مبتدی

سابقه در مازندآریا :یک سال

personnel's photo
خانم آزاده وهاب زاده

سمت :مدرس

گروه : کودکان و نوجوانان

سطح :مبتدی تا متوسط

سابقه در مازندآریا :از ابتدا

personnel's photo
خانم مهرآسا یوسفی

سمت :مدرس

گروه :کودکان

سطح :مبتدی

سابقه در مازندآریا :از ابتدا